Sostenibilitat

Un futur sostenible per a tothom

gob1

Des del seu naixement el 1916, la Zona Franca ha estat un motor econòmic per a Barcelona, Catalunya i Espanya i ha convertit la Ciutat Comtal en un referent internacional en matèria d’indústria, empresa i logística. 

Durant el 2020, hem fet un pas endavant i hem incorporat a la nostra filosofia el compliment dels ODS, els quals, impulsats des de les Nacions Unides, marquen el pas per pal·liar els efectes del canvi climàtic i per lluitar contra els principals reptes als quals ens enfrontem com a societat.

La sostenibilitat —tant ambiental com social i econòmica— ha estat la brúixola que ha guiat tota la nostra activitat, desenvolupant tots els mecanismes necessaris per portar a terme actuacions que tinguin un impacte real en l’entorn, les empreses i les nostres aliances.

«El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) té un paper clau en el desenvolupament de l’economia de l’àrea metropolitana de Barcelona i en la transició cap a una economia que aposta per la innovació, la tecnologia, l’ecologia i la generació de llocs de treball de qualitat.» 

Ada Colau

Amb l’arribada de la COVID-19, ens vam posar immediatament al servei de la ciutat i vam portar a terme col·laboracions amb diverses entitats a través del nostre centre europeu d’altes tecnologies 3D Incubator per fabricar fins a 400 respiradors i 1.783 bifurcadors, que es van distribuir entre les unitats de cures intensives que no disposaven d’aparells per als malalts de COVID-19.

Continuem sent un centre de creació d’ocupació i d’atracció de talent a través de la gestió d’incubadores que permeten que noves empreses emergents trobin l’ambient idoni per prosperar i transformar la nostra economia a base d’innovació i aplicant les noves tecnologies.

Hem fet passos ferms cap a la descarbonització de l’economia, aliant-nos amb TMB per implantar una hidrogenera al nostre polígon, impulsant diverses iniciatives que contribueixen a respectar l’entorn, creant noves zones verdes i integrant una nova cultura industrial més sostenible en convivència amb el paisatge urbà de Barcelona.

El nostre compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 impregna tota la nostra activitat, la nostra presa de decisions i la nostra visió de futur. Un futur que sigui més sostenible per a tothom.

Declaració ambiental

Objectius de Desenvolupament Sostenible

La nostra fulla de ruta

ODS prioritaris

Sostenibilitat econòmica

La Zona Franca no actua només com a motor econòmic de Barcelona, convertint-la en referent del sud d’Europa, impulsant l’activitat a la regió o invertint en béns i serveis que potenciïn el seu desenvolupament. Durant el 2020, també hem actuat per generar valor econòmic i social a través de línies de negoci que entronquen directament amb el nostre compromís amb la sostenibilitat.

Hem treballat a favor del bon govern mitjançant iniciatives anticorrupció i de prevenció del blanqueig de capital. Hem redactat diversos informes en els darrers exercicis i hem impartit la formació corresponent sobre aquests documents a l’equip directiu.

El nostre Portal de transparència congrega tota la nostra documentació i informació institucional, normativa i econòmica i constitueix un canal de comunicació amb els ciutadans que els facilita sol·licitar les dades que creuen necessàries. A això afegim la publicació de la nostra Memòria anual corporativa —tant en versió paper com digital— en tres idiomes, una guia detallada de tota la nostra gestió i en la qual s’expliciten els nostres projectes.

Per evitar la competència deslleial i fomentar la publicitat responsable, la Zona Franca evita utilitzar informacions falses o errònies que puguin tenir com a finalitat manipular el seu receptor.

També protegim la privacitat dels nostres usuaris mitjançant un control estricte de dades en aplicació de la Llei 2016/679, del Parlament Europeu, per tal d’evitar filtracions de dades personals o tractar-les de manera no autoritzada.

Per la Zona Franca, la sostenibilitat econòmica ha d’estar relacionada amb una millora de les condicions socials a través de l’impuls de l’activitat econòmica. Per això hem definit una reglamentació de l’acció social, la finalitat de la qual és que els seus mecanismes de gestió siguin més transparents i equitatius. La nostra tasca pretén unir totes les iniciatives d’aquesta tipologia amb el foment de l’activitat econòmica, relacionant-la així amb la consecució i alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Objectius de Desenvolupament Sostenible prioritaris per a la nostra entitat

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic

Fomentem l’economia circular no només com un instrument de control i aprofitament dels residus, sinó també com a font de riquesa i treball. Així mateix, oferim a empreses de nova creació i startups un entorn on prosperar —dotant-les de les eines necessàries perquè creixin amb èxit— i on compartir els darrers avenços en matèria d’innovació.

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura

Oferim suport a la internacionalització, recerca de finançament, eines de millora de la gestió ambiental i serveis a empreses que aporten un valor afegit a les seves activitats i impulsem la innovació amb projectes com el DFactory Barcelona, el 3D Incubator o el BNEW.

ODS 17. Aliances per assolir els objectius

Per assolir aquest ODS, la Zona Franca continuarà treballant en la creació d’aliances amb entitats públiques i privades que tinguin com a objectiu comú el desenvolupament econòmic.

Sostenibilitat ambiental

Com a part del nostre compromís amb els ODS i l’Agenda 2030, és essencial tenir capacitat per identificar els impactes principals, tant directes com indirectes, que genera la nostra activitat i la de les empreses que estan ubicades a la Zona Franca.

Per fer-ho, hem generat dos sistemes. El primer, certificat pel reglament europeu EMAS, identifica, segueix i proposa objectius de millora que redueixen i controlen els impactes provocats per la tasca pròpia de la Zona Franca. Aquestes són algunes de les àrees en les quals aquest sistema ha incrementat la nostra efectivitat ambiental:

 

 

CONTROL DEL CONSUM D'AIGUA
44%

reducció el 2020 respecte al 2019

Consum d’aigua segons procedència (m3) De xarxa de subministrament 7.817 8.963 11.204 15.594 9.313 92.668 106.597 53.632 57.816 56.087 24 4,86 14 1,10 1,40 100.509 115.565 64.850 115.565 64.850 De pou Recollida de pluvials (edifici Media-TIC) TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020
ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
8%

reducció en el consum d'energies no renovables

30%

estalvi en energies renovables

Consum energètic Consum de fonts NO RENOVABLES (J) Consum de combustibles de fonts RENOVABLES (J) Electricitat Electricitat - 7,87E+12 9,33E+10 9,07E+10 1,69E+12 8,38E+10 1,70E+13 9,44E+10 1,57E+13 3,02E+10 9,07E+10 7,96E+12 1,69E+13 1,71E+13 1,57E+13 Gasoil Energia de la planta de tractament de residus DISTRICLIMA TOTAL TOTAL TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020 1,74E+13 6,48E+12 5,45E+12 5,33E+12 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,50E+12 1,04E+13 7,35E+12 2,27E+13 2,28E+13 1,20E+13 2,00E+13 8,50E+12 2,55E+13 1,04E+13 2,75E+13 7,35E+12 2,31E+13
CONTROL DE LES EMISIONS DE GEI
20%

reducció respecte al 2019

Emissions directes i indirectes de GEH Abast 1 i 2 (t CO2 eq) 144,81 1.381,88 1.829,58 1.380,89 1.101,75 TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020
GENERACIÓ DE RESÍDUS
140%

augment del compostatge

9%

augment de la incineració

Generació de residus Segons destinació de gestió (t) Reutilització 33,5 - - - - 0,34 131,34 5,0 0,56 156,42 39,44 0,36 180,6 84 - 189,83 89,14 - 206,98 214,48 170,2 196,4 265,0 279,0 421,5 Reciclatge Incineració Compostatge TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020

El segon sistema pretén pal·liar l’impacte indirecte de l’activitat empresarial del polígon mitjançant l’economia circular. EcoCircularZF, en marxa des de 2017, ha aconseguit trobar oportunitats per millorar la gestió dels recursos disponibles al polígon i tendir cap al residu zero.

Durant el 2020 s’ha prioritzat la tasca en les sis àrees de treball següents:

 • Recuperació d’envasos industrials
 • Recurs energia
 • Recurs aigua
 • Recuperació de matèria orgànica
 • Mobilitat
 • Altres sinergies

ODS 7. Energia assequible i no contaminant

Posem l’accent en la necessitat de consumir l’energia de manera responsable i eficient i que, a més, sigui d’origen renovable. Per això desenvolupem eines que ens facilitin l’anàlisi i detecció de l’ús d’energia i de la petjada de carboni que generem per prendre les mesures necessàries per controlar i reduir el seu impacte.

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

Treballem en la gestió i organització de zones urbanes en les quals puguin assentar-se nous negocis que, alhora, influeixin positivament en el benestar social de l’àrea. Impulsem la rehabilitació d’espais i habitatges i la creació d’entorns educatius inclusius. Fomentem entre els nostres treballadors una mobilitat sostenible i, entre les empreses de la Zona Franca, la transició cap a l’ús del transport ferroviari en substitució dels vehicles de gasolina.

ODS 13. Acció pel clima

En el capítol d’adopció de mesures urgents per frenar el canvi climàtic, determinem el potencial de generació energètica a partir de fonts renovables i promovem els beneficis de fer-les servir entre les empreses del polígon, oferint-los ajudes per instal·lar els equips necessaris per desenvolupar-les.

Anàlisi de materialitat

Escoltem els nostres grups d’interès

Des de 2018, ens trobem en un procés d’anàlisi que té per objectiu determinar i atendre les expectatives dels nostres públics d’interès (stakeholders), alhora que ens proporciona una útil eina d’estudi dels principals aspectes rellevants o materials de gestió i resultats de la Zona Franca.

Aquest any hem executat una anàlisi preliminar de 41 aspectes materials i de la importància que tenen tant per a la nostra organització com per als nostres públics d’interès, amb la finalitat de prendre el pols a les nostres respectives visions sobre la sostenibilitat social, econòmica i ambiental i poder aprofundir en el futur perquè els grups d’interès externs s’hi involucrin més.

Dins de la nostra matriu de materialitat, destaca la sincronia quant a la rellevància que donen tant els stakeholders com la pròpia Zona Franca a algunes matèries clau com les següents:

 • Dinamització de l’economia regional
 • Col·laboració i concertació entre agents públics i privats
 • Economia circular (context ambiental)
 • Ètica, transparència i bon govern
 • Eficiència en els serveis
 • Impuls de noves tecnologies (digitalització, 3D, IdC)
 • Presència i col·laboració amb entitats locals
 • Condicions i termini de pagament a proveïdors justos
 • Protecció de la privacitat de la informació
 • Salvaguarda dels actius públics
 • Seguretat i salut en el treball (prevenció de riscos laborals, etc.).
 • A la feina, no-discriminació i igualtat d’oportunitats

Aquests aspectes pertanyen a àrees inherents a l’activitat de la Zona Franca, així com a la cadena de valor i comunitat i al context sociolaboral en el qual l’organització desenvolupa la seva activitat. És una mostra més no només del compromís de la Zona Franca, sinó també de l’alineament i l’escolta que realitza amb els seus públics d’interès de cara a dirigir el seu impacte cap als punts estratègics en els quals pot aportar més.

Memòria de Sostenibilitat 2020
Communication on engagment – Global Compact