Política de privacitat

Consorci Zona Franca de Barcelona (CZFB)

De conformitat amb la Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que el Responsable del tractament de dades de caràcter personal d’aquest Site és:

Consorci Zona Franca de Barcelona (CZFB)
Av. Parc Logístic, 2-10, 08040 BARCELONA
NIF:Q0876006H
Tel: + 3493263811 E-mail: czfb@zfbarcelona.es
Identificació del DPD: mail: DPD@zfbarcelona.es

(CZFB), està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (o Política de Protecció de Dades) (CZFB) informa els USUARIS dels llocs web: https://zfbarcelona.es, dels usos a què es sotmeten les dades caràcter personal que es recapten a la web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada. (CZFB), es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

1 FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis de (CZFB) posats a disposició dels Usuaris, responen, segons el cas concret, per gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes o suggeriments a les publicacions o qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i / o esponsorizats per (CZFB), així com conèixer l’opinió dels usuaris, a més gestionar les sol·licituds d’ocupació, mitjançant la recollida de currículums, per tal de poder contactar amb l’interessat i dur a terme un procés de selecció.

2 TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat per a això.

3 LEGITIMACIÓ

(CZFB) està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment otorgat per l’interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques

4 EXACTITUD DE LES DADES

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i / o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l’usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent de (CZFB).

5 DESTINATARIS

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitats/s expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei.

6 DRETS DELS USUARIS

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió,
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
  • Dret a oposar-se al tractament,
  • Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, i en la qual s’especificarà quin d’aquests sol·licita que sigui satisfet, remesa a l’adreça: (CZFB), domicili social a aquests efectes en Av. Parc Logístic, 2- 10, 08040 Barcelona, Espanya.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7 MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que (CZFB) ha d’adoptar en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cada un dels tractaments.

8 OBLIGATORIETAT DE LA INTRODUCCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per accedir al lloc web de (CZFB) https://elconsorci.es no cal aportar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud de productes o serveis concrets sí que pot ser necessari que l’usuari, interessat o client aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser informats la conseqüència és la impossibilitat d’enviar la sol·licitud d’informació.

9 EN RELACIÓ A LES DADES FACILITADES PER L’USUARI O CLIENT NEWSLETTER

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, interessat o client en el formulari de registre electrònic, Newsletter, vols que et truquem? I contactes, aquests compleixen estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva RD 1720/2007 que la desenvolupa. CZFB informa a l’usuari, interessat o client que les referides dades seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat i per poder atendre la sol·licitud d’informació o contacte, prestant l’usuari, interessat o client mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.

10 EN RELACIÓ AMB LES DADES FACILITADES PER L’USUARI O INTERESSAT EN L’APARTAT TREBALLA AMB NOSALTRES

Així mateix, CZFB recull determinades dades en l’apartat del web “Treballa amb Nosaltres” relacionats amb l’àrea de recursos humans amb la finalitat de procedir a la selecció de futurs treballadors i distribuïdors de l’empresa. En tot cas, les dades recollides i tractades per CZFB són únicament de caràcter bàsic i són els justos i necessaris per a la finalitat assenyalada anteriorment. Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a czfb@zfbarcelona.es

(CZFB) , 2018 ©Tots els drets reservats