Exercici financer

Gestió responsable

gob1
Balanç de situació el 31 de desembre de 2019 Actiu (en milers d’euros) Passiu (en milers d’euros) I. Immobilitzat intangible A-1. Fons propis 4. Altres previsions II. Deutes amb empreses del grup i associats II. Immobilitzat material TOTAL A + B +C VII.Excedent de l’exercici II. Deutes a llarg termini III. Deutes a curt termini III. Inversions immobiliàries A-2 Ajustos per canvi de valor V. Periodificacions a llarg termini V. Creditors comercials i altres comptes a pagar V. Inversions financeres a llarg termini IV. Inversions d’empreses del grup i associades a llarg termini A-3 Subvencions, donacions i llegats rebuts 2. Concessions 5. Aplicacions informàtiques 6. Drets de traspàs A l’efecte de l’obligació establerta per l’art. 35.6 del Codi de Comerç i als efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals corresponents a l’exercici estudiat es consideren comptes anuals inicials, per la qual cosa no és obligatori reflectir xifres comparatives. No obstant això, tal com estableix la Disposició transitòria quarta del Reial Decret 1514/2007, s’inclou el balanç i el compte de pèrdues i guanys corresponents a l’exercici anterior, aprovats pel corresponent Ple de l’Entitat. Aquests estats financers van ser elaborats conforme a les normes establertes al Reial Decret 1643/1990, 20 de novembre-PGC 1990. I. Fons propis acumulats 2. Fons propis acumulats a l’inici de l’exercici 2. Deutes amb entitats de crèdit 4. Derivats 5. Altres passius financers 2. Deutes amb entitats de crèdit 5. Altres passius financers 1. Proveïdors 2. Proveïdors empreses del grup i associades 3. Creditors diversos 4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 1. Terrenys i construccions 2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 1. Terrenys 2. Construccions II. Operacions de cobertura 1. Instruments de patrimoni 2. Crèdits a tercers 3. Altres actius financers 1. Instruments de patrimoni 6.096 107 69.745 438.158 19.118 855 24.490 5.238 2.059 5 500 13.605 1.716 752 10.008 3.520 108.775 163.592 -88 443 1.390 1.919 6.525 75.948 455.792 0 83.931 0 23.875 13.528 563.598 14.156 44.463 7.297 272.367 -88 39.468 16.578 3.752 6.525 3.566 A — ACTIU NO CORRENT A — PATRIMONI NET B — PATRIMONI NO CORRENT C — PATRIMONI CORRENT II. Existències VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents IV. Periodificacions a curt termini III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar TOTAL A + B V. Inversions financeres a curt termini 2. Comercials 5. Obres en curs 1. Tresoreria i altres actius líquids 1. Valors representatius del deute 2. Crèdits a empreses 5. Altres actius financers 1. Clients per vendes i prestacions de serveis 2. Clients, empreses del grup i associades 3. Deutors diversos 4. Personal 5. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 0 138.202 49.257 0 489 445 1.663 0 1.362 14 0 138.202 49.257 46 3.039 563.598 934 B — ACTIU CORRENT
Balanç de situació el 31 de desembre de 2020 A l’efecte de l’obligació establerta per l’art. 35.6 del Codi de Comerç i als efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals corresponents a l’exercici estudiat es consideren comptes anuals inicials, per la qual cosa no és obligatori reflectir xifres comparatives. No obstant això, tal com estableix la Disposició transitòria quarta del Reial Decret 1514/2007, s’inclou el balanç i el compte de pèrdues i guanys corresponents a l’exercici anterior, aprovats pel corresponent Ple de l’Entitat. Aquests estats financers van ser elaborats conforme a les normes establertes al Reial Decret 1643/1990, 20 de novembre-PGC 1990. 5.930 56 65.617 452.314 11.677 443 19.967 3.958 3.060 5 69 8.256 1.164 1.124 9.531 3.161 107.960 166.648 -22 390 1.721 3.992 6.545 71.603 491.554 0 68.543 0 17.636 12.692 577.733 35.939 32.087 7.018 274.608 -22 36.456 10.618 6.103 6.545 3.323 A — ACTIU NO CORRENT A — PATRIMONI NET 0 155.258 43.387 0 0 221 6.498 0 794 4 0 155.258 43.387 20 7.296 577.733 221 Actiu (en milers d’euros) Passiu (en milers d’euros) B — ACTIU CORRENT I. Immobilitzat intangible II. Immobilitzat material III. Inversions immobiliàries V. Inversions financeres a llarg termini IV. Inversions d’empreses del grup i associades a llarg termini 2. Concessions 5. Aplicacions informàtiques 6. Drets de traspàs 1. Terrenys i construccions 2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 1. Terrenys 2. Construccions 1. Instruments de patrimoni 2. Crèdits a tercers 3. Altres actius financers 1. Instruments de patrimoni II. Existències VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents IV. Periodificacions a curt termini III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar TOTAL A + B V. Inversions financeres a curt termini 2. Comercials 5. Obres en curs 1. Tresoreria i altres actius líquids 1. Valors representatius del deute 2. Crèdits a empreses 5. Altres actius financers 1. Clients per vendes i prestacions de serveis 2. Clients, empreses del grup i associades 3. Deutors diversos 4. Personal 5. Altres crèdits amb les Administracions Públiques A-1. Fons propis VII.Excedent de l’exercici A-2 Ajustos per canvi de valor A-3 Subvencions, donacions i llegats rebuts I. Fons propis acumulats 2. Fons propis acumulats a l’inici de l’exercici II. Operacions de cobertura 4. Altres previsions II. Deutes a llarg termini V. Periodificacions a llarg termini 2. Deutes amb entitats de crèdit 4. Derivats 5. Altres passius financers B — PATRIMONI NO CORRENT II. Deutes amb empreses del grup i associats TOTAL A + B +C III. Deutes a curt termini V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2. Deutes amb entitats de crèdit 5. Altres passius financers 1. Proveïdors 2. Proveïdors empreses del grup i associades 3. Creditors diversos 4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques C — PATRIMONI CORRENT
Compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre 2019 (en milers d’euros) 1. Imports nets de la xifra de negocis 4. Aprovisionament 8. Amortització de l’immobilitzat 13. Altres resultats 9. Imputació subvencions immobilitzat no financer i altres 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 6. Despeses de personal 7. Altres despeses d’explotació 14. Ingressos financers 3. Variacio d´existencies de prod.acabats i en curs 15. Despeses financeres 16. Variació de valor raonable en instruments financers A.2 — Resultat financer A.3 — Resultat abans d’impostos A.5 — Resultat de l’exercici A.4 — Resultat de l’exercici procedent operacions continuades a) Vendes b) Prestacions de serveis a) Deteriorament i pèrdues b) Resultats per alienacions i altres A l’efecte de l’obligació establerta per l’art. 35.6 del Codi de Comerç i als efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals corresponents a l’exercici estudiat es consideren comptes anuals inicials, per la qual cosa no és obligatori reflectir xifres comparatives. No obstant això, tal com estableix la Disposició transitòria quarta del Reial Decret 1514/2007, s’inclou el balanç i el compte de pèrdues i guanys corresponents a l’exercici anterior, aprovats pel corresponent Ple de l’Entitat. Aquests estats financers van ser elaborats conforme a les normes establertes al Reial Decret 1643/1990, 20 de novembre-PGC 1990. a. De participacions en instruments de patrimoni a) En tercers b. De valors negociables i altres instruments financers a) De tercers c. Deteriorament i Venda de instruments financers a) Consum de mercaderies b) Treballs realitzats per altres empreses c) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres matèries consumibles a) Sous, salaris i assimilats b) Càrregues socials ). Provisions a) Serveis exteriors b) Tributs c) Pèrdues, deteriorament, variació de prov. per operac. comerc. b) Per deute amb tercers 1. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent b) Per deutes amb tercers 55.453 59 0 0 0 100 195 -723 -20.973 1.514 -6.865 -1.578 0 -15.582 -8.026 -359 -967 7.269 -159 55.512 -20.182 -17.086 0 402 0 -8.443 -23.967 295 14.987 21.482 -1.126 -831 14.156 14.156 14.156 A — OPERACIONS CONTINUADES A.1 — RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 5. Altres ingressos d’explotació 7.269
Compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2020 A l’efecte de l’obligació establerta per l’art. 35.6 del Codi de Comerç i als efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals corresponents a l’exercici estudiat es consideren comptes anuals inicials, per la qual cosa no és obligatori reflectir xifres comparatives. No obstant això, tal com estableix la Disposició transitòria quarta del Reial Decret 1514/2007, s’inclou el balanç i el compte de pèrdues i guanys corresponents a l’exercici anterior, aprovats pel corresponent Ple de l’Entitat. Aquests estats financers van ser elaborats conforme a les normes establertes al Reial Decret 1643/1990, 20 de novembre-PGC 1990. 69.308 57 0 18.976 24 115 21 -8.355 -10.997 -2.658 -6.395 -1.834 0 -15.839 -7.217 -103 -702 7.774 -117 69.365 -22.010 -17.906 0 426 18.976 -8.229 -23.159 160 36.598 11.361 -819 -659 35.939 35.939 35.939 7.774 (en milers d’euros) A — OPERACIONS CONTINUADES 1. Imports nets de la xifra de negocis 4. Aprovisionament 8. Amortització de l’immobilitzat 13. Altres resultats 9. Imputació subvencions immobilitzat no financer i altres 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 6. Despeses de personal 7. Altres despeses d’explotació 3. Variacio d´existencies de prod.acabats i en curs a) Vendes b) Prestacions de serveis a) Deteriorament i pèrdues b) Resultats per alienacions i altres a) Consum de mercaderies b) Treballs realitzats per altres empreses c) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres matèries consumibles a) Sous, salaris i assimilats b) Càrregues socials ). Provisions a) Serveis exteriors b) Tributs c) Pèrdues, deteriorament, variació de prov. per operac. comerc. 1. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 5. Altres ingressos d’explotació 14. Ingressos financers 15. Despeses financeres 16. Variació de valor raonable en instruments financers A.2 — Resultat financer A.3 — Resultat abans d’impostos A.5 — Resultat de l’exercici A.4 — Resultat de l’exercici procedent operacions continuades a. De participacions en instruments de patrimoni a) En tercers b. De valors negociables i altres instruments financers a) De tercers c. Deteriorament i Venda de instruments financers b) Per deute amb tercers b) Per deutes amb tercers A.1 — RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
Evolució principals magnituds 1 Ingressos nets xifra de negocis Ingressos nets xifra de negocis Patrimoni net Flux de caixa operacions corrents 2 Excedent net de l’exercici / fons propis Exercici 2019 Exercici 2020 Exercici 2019/2020 1. Xifres econòmiques expressades en milers d’euros. 2. Xifres econòmiques sense tenir en compte el deute financer ni compromisos futurs. Amb l’aplicació del Nou Pla Comptable, els conceptes dels ingressos d’explotació han canviat. S’han intentat adaptar als nous conceptes d’import net de la xifra de negocis. 24,95% 153,88% 7,95% -47,87% N/A 69.365 35.939 488.253 -5.870 7,36% 55.512 14.156 452.314 -11.261 3,13%
Resum dels principals indicadors de gestió del període 2017-2020 1 2017 2018 2019 2020 Excedent net de l’exercici Ingressos nets xifra de negocis Patrimoni net Excedent net de l’exercici / fons propis 1. Xifres econòmiques expressades en milers d’euros. Amb l’aplicació del Nou Pla Comptable, els conceptes dels ingressos d’explotació han canviat. S’han intentat adaptar als nous conceptes d’import net de la xifra de negocis. 7,68% 5,84% 3,11% 7,31% 412.552 438.158 455.792 491.554 31.695 49.669 25.606 52.129 14.156 55.512 35.939 69.365